Αμοιβές
Μηχανικών

Εγκύκλιος 64/90

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εγκύκλιος 64/90
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα 11/12/1990
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Αριθ.Πρωτ. 81043
ΤΜΗΜΑ Β
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εγκύκλιο 57/90.

1) Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται αναφορικά με την εγκύκλιο 57/90 παράγρ.15β 2ο εδάφιο, διευκρινίζουμε ότι:

α) Ο μειωμένος συντελεστής 0,60 εφαρμόζεται και για την προσθήκη μιας ή δύο κατοικιών σε υπάρχουσα κατοικία μικρότερης των 120 μ2 που η οικοδομική της άδεια είχε εκδοθεί πριν την 6-12-89.

β) Στις πιο πάνω άδειες που χορηγούνται με μειωμένο συντελεστή θα πρέπει να τίθεται σφραγίδα στην πρώτη σελίδα της άδειας που να αναφέρει με κεφαλαία γράμματα τα εξής: "Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 0,60 - Αρθ.1 ΠΑΡΑΓΡ.2α ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 81304/6083/89 ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ".

2) Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται αμοιβή για την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος όταν πρόκειται για προσθήκη επί νομίμως υπάρχοντος κτιρίου και το τοπογραφικό είχε συνταχθεί σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της αδείας του υπάρχοντος και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει καμία τροποποίηση.

Η Δ/ντρια
Γ.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΥΓΚΕΛΑΚΗ.